Тасралтгүй элс холигч гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн